ทิศทาง

  • 36095280
  • 36095284
  • 36095281
  • 36095276
  • 36095290
  • 36095267
  • 36095287

การเดินทางไป Oshi Ryokan

Oshi Ryokan

ที่อยู่: 〒381-4101 Nagano-ken, NaganoTogakushi, Togakushi Houkousha 2332

โดยระบบขนส่งสาธารณะ

จากสถานีโตเกียวใช้รถไฟหัวกระสุน Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" ไปยังสถานี Nagano (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที)

จากสถานี Nagano ใช้รถ Alpico และลงที่ป้ายรถเมล์ Togakushikouhousha (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

จากป้ายรถประจำทาง Togakushikouhousha ใช้เวลาเดินเพียงหนึ่งนาทีไปยัง Oshi Ryokan