Direzione

  • Direzione
  • Direzione
  • Direzione
  • Direzione
  • Direzione
  • Direzione
  • Direzione

Come arrivare a Oshi Ryokan

Oshi Ryokan

Indirizzo: 〒381-4101 Nagano-ken, NaganoTogakushi, Togakushi Houkousha 2332

Per trasporto pubblico

Dalla stazione di Tokyo, prendere il treno Hokuriku Shinkansen "Kagayaki" alla stazione di Nagano. (Richiede circa 1 ora e 30 minuti).

Dalla stazione di Nagano prendere l'autobus Alpico e scendere alla fermata Togakushikouhousha. (Richiede circa 1 ora.)

Dalla fermata del bus di Togakushikouhousha, si raggiunge un minuto a piedi da Oshi Ryokan.